TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
1495 hồ sơ

Đang xử lý
531 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
95.32 (%)