TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
3380 hồ sơ

Đang xử lý
1080 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
82.72 (%)