TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
155 hồ sơ

Đang xử lý
105 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
91.61 (%)