TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
1280 hồ sơ

Đang xử lý
648 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
85.08 (%)