TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
1351 hồ sơ

Đang xử lý
230 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
90.6 (%)