TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
2955 hồ sơ

Đang xử lý
1297 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
80.58 (%)