TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 413 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.79 %
Đã xử lý 408 hồ sơ
Đúng hạn 404 (99.02 %)
Trễ hạn 4 (0.98 %)
Đang xử lý 5 hồ sơ
Đúng hạn 4 (80 %)
Trễ hạn 1 (20 %)