TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2022
Đã nhận 196 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn99.49 %
Đã xử lý 192 hồ sơ
Đúng hạn 191 (99.48 %)
Trễ hạn 1 (0.52 %)
Đang xử lý 4 hồ sơ
Đúng hạn 4 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)