TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 42 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn97.62 %
Đã xử lý 38 hồ sơ
Đúng hạn 37 (97.37 %)
Trễ hạn 1 (2.63 %)
Đang xử lý 4 hồ sơ
Đúng hạn 4 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)