TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2022
Đã nhận 360 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn99.44 %
Đã xử lý 358 hồ sơ
Đúng hạn 357 (99.72 %)
Trễ hạn 1 (0.28 %)
Đang xử lý 2 hồ sơ
Đúng hạn 1 (50 %)
Trễ hạn 1 (50 %)