TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2022
Đã nhận 322 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn87.27 %
Đã xử lý 106 hồ sơ
Đúng hạn 105 (99.06 %)
Trễ hạn 1 (0.94 %)
Đang xử lý 214 hồ sơ
Đúng hạn 176 (82.24 %)
Trễ hạn 38 (17.76 %)