TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 05 / 2022
Đã nhận 276 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn99.64 %
Đã xử lý 86 hồ sơ
Đúng hạn 86 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 190 hồ sơ
Đúng hạn 189 (99.47 %)
Trễ hạn 1 (0.53 %)